Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar. Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde.
Läs mer och anmäl dig
Webinaarissa käydään läpi hallintopakkoprosessi rakennusvalvonnan näkökulmasta.
Läs mer och anmäl dig
Tiiviissä webinaarissa pääset syventymään käytännön esimerkkien ja aihetta jäsentävien viitekehysten avulla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitykseen organisaation toiminnan ja talouden johtamisessa.
Läs mer och anmäl dig
Valmennuksellinen ote esihenkilötyössä ja toimiva työyhteisö -webinaari on osa vuorovaikutteista ja tehokasta valmennusohjelmaa, jossa pääset kehittämään vasta-aloittaneena esihenkilönä valmiuksiasi esihenkilön haasteellisessa tehtävässä!
Läs mer och anmäl dig
Tietoturva- ja tietosuojapäivillä 2024 käsitellään tietoturvan ja tietosuojan keskeisiä kysymyksiä ja ratkaisuja. Luvassa ajankohtaisimpia puheenvuoroja alan parhailta asiantuntijoilta!
Läs mer och anmäl dig
Hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voi pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Läs mer och anmäl dig
RAFAELA® hoitoisuusseminaari kerää yhteen kaikki hoitoisuusasioiden ympärillä työskentelevät.
Läs mer och anmäl dig
Diskussionen kring skolans digitalisering, nu i termer av till exempel mobiltelefoner, AI, sociala media och digitala läromedel, går igen het. Under den här utbildningen lyfter vi fram de frågor som är aktuella just nu ur både nationellt och internationellt perspektiv, och diskuterar dem utgå-ende från läroplansskrivningar om digital kompetens, forskningsresultat och juridiska aspekter. Målet med utbildningen är att ge deltagarna färdigheter och kunskap att diskutera och hantera denna typ av frågor, för att säkerställa att elevernas rättigheter respekteras och främjas i skolans digitala miljö samt för personalen att ta tillvara eget rättsskydd.
Läs mer och anmäl dig
Kiinteistötehtävien koulutuspäivä tarjoaa tietoa, kokemuksia ja keskusteluja kuntien kiinteistötehtäviin liittyvistä ajankohtaisista aiheista.
Läs mer och anmäl dig
Esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu laadukas valmennuskokonaisuus, joka antaa loistavat eväät oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelman lähtökohtana on jokaisen osallistujan oman johtajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, mikä tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennus tarjoaa pysähtymisen paikkoja, joissa voidaan pohtia yhdessä arjen johtamisen haasteita. Johtajuuden kehittymistä mahdollistetaan laadukkailla asiantuntijaluennoilla, vertaistuella ja ohjatulla ryhmäcoachauksella sekä itsenäisellä reflektoinnilla. Valmennusohjelman jälkeen osallistuja on kasvanut omassa johtajuudessaan. Hänellä on lisääntynyt tietoisuus omasta johtajuudesta sekä sen vaikutuksista. Lisäksi hän on saanut uusia näkökulmia tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. #EKJvalmennus
Läs mer och anmäl dig
Jätehuollon ajankohtaispäivän teemat ja ohjelma rakentuvat vuosittain ajankohtaisten uudistusten ja puheenaiheiden ympärille. Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnallisen jätehuollon parissa työskenteleville.
Läs mer och anmäl dig
Koulutuksesta saat tukea ja välineitä tietosuojan hallintaan ja johtamiseen organisaatiossa.
Läs mer och anmäl dig